Search Result of "Suksawat, F"

About 37 results
Img

Researcher

สุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห์นของพนักงานบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ต่อความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้เขียน:ImgBuncha SUKSAWAT

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Checklist of New Records of Subfamily Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) in Northern Thailand)

ผู้เขียน:Imgสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, Imgนางวาลุลี โรจนวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Collections were made of longhorn beetles, subfamily Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae), during 2004–2008 from specimens caught on flowers, trees and light traps from northern Thailand for taxonomic studies. Specimens were compared with samples from the Department of Agriculture, Royal Forest Department, Kasetsart University, the private collection of Bro. Amnauy Pinratana and by expert identification. The results revealed 47 newly recorded species in northern Thailand—namely, Agelasta bifasciana, Anamera desemaculata, A. obesa, A. strandi, Anameromorpha metallica, Annamanum chebanum, Anoplophora birmanica, A. medenbachii, A. stanleyana, Astathes violaceipennis, Batocera thomsonii, Blepephaeus ocellatus, Cleptometopus similis, Choeromorpha subfasciata, Cylindrepomus viridipennis, Driopea luteolineata, Epicedia maculatrix, Eutaenia albomaculata, Glenea mathemalica, G. quadrinotata, G. subviridescens, G. vaga, Gnoma gilmouri, Hirtaeschopalaea fasciculata, Hoplothrix rivulosus, Mispila kamvengal, Monochamus guerryi, Nipholophia chujoi, Nupserha spinifera, Olenecamptus fouqueti, Parachydaeopsis laosica, Pharsalia duplicata, P. pulchroides, Phrissomorimus brunneus, Pterolophia bituberculatithorax, P. humerosa, P. mimoconsularis, P. paralaosensis, P. partealbicollis, Rhodopina griseipes, Serixia apicefuscipennis, Sthenias franciscana, Stibara humeralis, S. subpunctata, Thylactus uniformis, Trachystohammus subelongatus and Xenolea asiatica.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 5, Sep 11 - Oct 11, Page 841 - 855 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของโสนแอฟริกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในสภาพไร่

ผู้เขียน:ImgJanuluk Khanobdee, ImgMukda Suksawat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Appropriate spacing of Sesbania rostrate affected on growth and yield under upland conditions was studied at Lampang for the period of 2 years between 1988 and 1990. The results showed that the high seed yield lowered the fresh weight and the number of plants per area got the lower seed yield. The spacing of 25 x 50 cm and row pattern of sowing with 100 cm apart achieved the average high seed yield and highered fresh weight per rai. The growth rate of plant was twice higher by one week and was stable at 8 weeks after sowing.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 3, Jul 92 - Sep 92, Page 223 - 226 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักพระราชวัง โครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์แมลงทับบ้านสกุล Sternocera

หัวหน้าโครงการ:Imgสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์แมลงทับบ้านสกุล Sternocera (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักพระราชวัง โครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของด้วงผิวดินในพื้นที่ป่าธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

Researcher

นางสาว นันท์นภัส เตชะวันโต

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Checklist of New Records of Subfamily Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) in Northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgSuksawat Ponpinij, ImgDr.Praparat Hormchan, Professor, Imgผศ.วาลุลี โรจนวงศ์,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Taxonomic Studies of Predaceous Coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) on Citrus (Citrus reticulata Blanco) in Lampang Provice, Thailand

ผู้เขียน:Imgสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมหมาย ชื่นราม

กรรมการวิชารอง:Imgเดชา วิวัฒน์วิทยา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12