Search Result of "Suklom, Anotai"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒนาการชาติพันธุ์ครัสตาเชียนกลุ่มแอมฟิพอดวงศ์ Talitridae ในประเทศไทย (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (8)

Img

Researcher

ดร. กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก, นิเวศวิทยาทางทะเล, อนุกรมวิธานของแกมมาริดแอมฟิพอด

Resume