Search Result of "Sugary Products"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Application of Rare Sugars in Sugary Products

ผู้แต่ง:ImgDr.Siwaporn O'Charoen, Lecturer, ImgShigeru Hayakawa, ImgMasahiro Ogawa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:น้ำตาลและสารให้ความหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Sugars and Sweeteners for Product Development), เคมีของโปรตีนในอาหาร (Food Protein Chemistry), การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food Product Development)

Resume