Search Result of "Sugar Crystal"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:กรรมวิธีการผลิตผลึกน้ำตาลแท่ง และคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงผลึกซ้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลึกน้ำตาลสมุนไพรเคลือบขิงสกัดเข้มข้น

ผู้เขียน:Imgธนภัทร อภินันทศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย สมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปอาหาร, การพัฒนากรรมวิธีการผลิต, เทคโนโลยีอาหารแห้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume