Search Result of "Sufficient Economy"

About 41 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมานิต ลาเกลี้ยง, Imgศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ, Imgสามารถ เศรษฐวิทยา

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะของผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการร่วม:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนด้านคหกรรมศาสตร์

ผู้เขียน:Imgณิชาภา วิสิทธิวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของครอบครัวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์มูลนิธิโครงการหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางธีรดา รุจิกัณห, Imgนางสุภาณี หล่อวัฒนตระกูล, Imgนางสาวพัชรี วาศวิท, อาจารย์, Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุขกมล ปัญญาจันทร์, อาจารย์, Imgนางวรรณวิมล ด้วงกลัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พัชรี วาศวิท, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเด็กปฐมวัย การสอนแบบ Montessori

Resume

Img

Researcher

นาง จุไร กัลยาณมิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgสกล พรหมสิน

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:ImgPanomporn Phoomchan

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:หน้าจั่ว

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจ

ผู้เขียน:Imgพรชัย วิทยารัตน์มงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในรูป แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ผู้เขียน:ImgSasiporn PANIGABRUT

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประพีร์ วิริยะสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123