Search Result of "Suda, W"

About 53 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผูกพันในองค์การ: กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgปณิตา ภุมรินทร์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรสตรีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgแก้ว นีมะเริง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Applications of photosynthetic bacteria for medical fields

ผู้แต่ง:ImgSasaki, K, ImgWatanabe, M, ImgSuda, Y, ImgIshizuka, A, ImgMrs.Napavarn Noparatnaraporn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูบุตรกับสัมพันธภาพในครอบครัว

ผู้เขียน:Imgทัดดาว ลิมพะสุต

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชุษณา ฮาน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการขยายตัวและปัญหา ที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgดนัย บวรเกียรติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของกรรมการชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgWatcharee THAMWISET

ประธานกรรมการ:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมของตึกแถวในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอโณทัย เทวราชสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทและสถานภาพของสตรีไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครู พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgระวีวรรณ สวนจันทร์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPiya PRATEEPRUKMANEE

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อหญิงทำแท้ง

ผู้เขียน:ImgBuessaya JAISAWANG

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของข้าราชการตำรวจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

ผู้เขียน:Imgเฉลิมศักดิ์ สุขสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบของเมืองและการบริการสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgจิรวัฒน์ มากรักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่ตำรวจสายตรวจกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สังกัด ตำรวจภาค 4

ผู้เขียน:Imgทวีพร นามเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพย์ติดในรูปแบบชุมชนบำบัด

ผู้เขียน:Imgสุวัฒน์ ชุมพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของคนขับรถแท็กซี่ที่มีต่ออาชีพ ขับรถแท็กซี่

ผู้เขียน:Imgขจิต หิรัญพฤกษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgGosol NOIANG

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Aims of Teaching Foreign Language : Problems to be Considered.)

ผู้เขียน:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

One important issue in teaching foreign language is how to relate aims which are normally broad and arbitrary to objectives which are directly concerned with classroom situation. In an aims-oriented approach, three possible practices are discussed. First, the aims of pursuing education. Profession and personal needs call for ESP practice with an emphasis of listening, speaking, reading, writing and study skills. Secondly, if aims are unclear or diversified they call for communicative approach with an emphasis on activities. Thirdly, if we know that there are aims among students but do not know what, this calls for affective approach followed by the use of strategy objectives with an emphasis on motivation, authentic texts and strategies to enhance self-directed learning.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 003, Issue 1-2, Jan 82 - Dec 82, Page 22 - 26 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม

ผู้เขียน:Imgธาริณี ธารชลานุกิจ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุขุม เร้าใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย นาคสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123