Search Result of "Suchitra CHALIEW"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคโนโลยี 3S ในการประเมินศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการฝึกงานและการวิจัยด้านวนศาสตร์ : กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่ป่าโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:ImgSuchitra CHALIEW

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgUtai Tongme

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf