Search Result of "Suched Likitlersuang"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยเส้นใยผักตบชวา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พลศาสตร์โครงสร้าง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

Resume

Img

Researcher

ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Cleaner Technology, Eco Design, LCA, Life Cycle Assessment, Sustainable Development, Greenhouse Gas, Energy, Petroleum and Petrochemical

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume