Search Result of "Students’ Conception"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่องกรดและเบสของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgรุ่งนภา เอียงอุบล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการถ่ายโอนแนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบอิงบริบท

ผู้เขียน:Imgชรินดา สุขแสนชนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอภิชาติ พัฒนโภครัตนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2016)

ผลงาน:แนวคิดและรูปแบบแผนผังแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต และการกระจายของประชากรเชิงนิเวศ

นักวิจัย: Imgปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยนเศวร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบไม่กำหนดแนวทาง

ผู้เขียน:Imgวรัญตี การะเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยละครกระบวนการเพื่อพัฒนาแนวคิด และสร้างความตระหนัก เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกฤษณ์ วันอินทร์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดของนักเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู เรื่อง กรด-เบส ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจิตตมาส สุขแสวง

ประธานกรรมการ:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดของนักเรียน และการสอนของครู เรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษา

ผู้เขียน:ImgParinda SATTARATTANAKAJOHN

ประธานกรรมการ:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวคิดเรื่องการรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับการใช้แผนผังแนวคิด

ผู้เขียน:Imgอรรัมภา คำนูเอนก

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:แนวคิดเรื่องสมบัติของสารพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคอุปมาอุปไมย

12