Search Result of "Student loan"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluating the Student Loan Fund of Thailand

ผู้แต่ง:ImgTangkitvanich, S., ImgMrs.Areeya Obidiegwu, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา นิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอมรา ตันประวัติ

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง อารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:The Economics of Climate Change , Natural Resource and Environmental Economics , Impact Evaluation

Resume