Search Result of "Structured Light"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบอัตโนมัติสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสำหรับการวัดพื้นผิวสามมิติ โดยใช้แสงสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Img
Img

Researcher

ดร. นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:System Dynamics, Vibration, Control, Nonlinear Dynamical System, Structural Dynamics, Micromanipulation, Atomic Force Microscope, Application of Machine Vision, Robotics and Automation

Resume