Search Result of "Structural analysis"

About 44 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Structural Analysis of a Composite Wind Turbine Blade

ผู้แต่ง:Imgนายศักดิ์ชัย รัชตะพงศ์ธร, ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การโคลและการศึกษาโครงสร้าง cDNA ของยีน hepcidin ในปลานิล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับปริญญาโท

Img

งานวิจัย

ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุทธการ มณีจันทร์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน

123