Search Result of "Strategic Branding"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาองค์กร, การควบรวมกิจการ

Resume