Search Result of "Strain energy density"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการทุนวิจัยร่วมอุตสาหกรรม KU-TURPIF ระดับบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของพลังงานความเครียดภายในการรับภาระแบบสถิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของพลังงานความเครียดภายใต้การรับภาระแบบสถิต

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของความหนาและรัศมีโค้งงอในการออกแบบยางข้อต่อหุ้มสายไฟระหว่างตัวถังกับประตูที่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมย้อนกลับ

Resume