Search Result of "Sticky rice"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อการส่งออก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนในรีทอร์ทเพาซ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สกว

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปียกลำไยบรรจุในซองบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการหายใจเชิงแสงของข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรรณี ชื่นนคร, Imgนายพรชัย ไพบูลย์, Imgนายภฤศนันท์ เอี่ยมเอกสุวรรณ, Imgนายวินัย ขาวอุด

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ (โครงการเสริมสร้างงานด้านชีวฟิสิกและธาตุอาหารพืช)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Geographical Distribution of Glutinous Rice in the Greater Mekong Sub-region

ผู้แต่ง:ImgMs.PATCHA SATTAKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารให้กลิ่นรสที่สำคัญในข้าวมัน และข้าวเหนียวมูน

ผู้เขียน:Imgศุภศิริ ศิลาน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาผลิตพืช, การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

Resume