Search Result of "Stethorus siphonulus Kapur"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของด้วงเต่าห้ำไร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่า Stethorus pauperculus(Weise)และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด Tetranychus urticae Koch

Img

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.นุชรีย์ สิริ, Imgดร.ประภัสสร บุษหมั่น, Imgดร.วริภัส อารีกุล, Imgดร.อำมร อินทร์สังข์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (27) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

Researcher

ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Acarology, Morphology

Resume