Search Result of "Stephen, A."

About 98 results
Img

งานวิจัย

ภาวะผู้นำและการปฎิบัติการบริหารคุณภาพในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgLawrence D. Fredendall, ImgStephen R. Cantrell

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. กันตภณ ธนกิจกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:autonomous systems, marine robotics, design search and optimisation

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Active Packaging Technologies with an Emphasis on Antimicrobial Packaging and Its Applications

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Professor, ImgJoseph Miltz, ImgKees Sonneveld, ImgStephen W. Bigger,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antimicrobial Properties of Basil and Its Possible Application in Food Packaging

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Professor, ImgJoseph Miltz, ImgKees Sonneveld, ImgStephen W. Bigger,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Immobilisation and encapsulation of functional protein–inorganic constructs

ผู้แต่ง:ImgJ. L. Vickery, ImgDr.Surachai Thachepan, Assistant Professor, ImgAvinash J. Patil , ImgStephen Mann ,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mesoscale crystallization of calcium phosphate nanostructures in protein (casein) micelles

ผู้แต่ง:ImgDr.Surachai Thachepan, Assistant Professor, ImgDr. Mei Li , ImgProf. Stephen Mann ,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema siamkayai เพื่อควบคุมด้วงหมัดผัก (Phyllotreta sinuata Stephen) ในแปลงปลูกผักกาดหัว

ผู้เขียน:Imgวนาพร วงษ์นิคง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgNuchanart Tangchitsomkid, Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Preliminary Study of Antimicrobial Films Containing the Principal Constituents of Basil

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Professor, ImgJoseph Miltz, ImgKees Sonneveld, ImgStephen W. Bigger,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Antimicrobial Effect of Polyethylene Films Containing the Principal Constituents of Basil

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Professor, ImgJoseph Miltz, ImgKees Sonneveld, ImgStephen W. Bigger,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Microencapsulation of Linalool and Methylchavicol in Beta-Cyclodextrin

ผู้แต่ง:ImgDr.PANUWAT SUPPAKUL, Professor, ImgJoseph Miltz, ImgKees Sonneveld, ImgStephen W. Bigger,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Leadership and quality management practices in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Tipparat Laohavichien, Associate Professor, ImgLawrence D. Fredendall, ImgR. Stephen Cantrell,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Use of the Framework Species Method to Restore Carbon Flow via Litterfall and Decomposition in an Evergreen Tropical Forest Ecosystem, Northern Thailand)

ผู้เขียน:ImgNuttira Kavinchan, ImgPrasit Wangpakapattanawong, ImgStephen Elliott, ImgSutthathorn Chairuangsri, ImgJitti Pinthong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

If forest restoration is to play a significant role in mitigating climate change, greater knowledge is needed of how quickly the process can restore carbon flows to levels typical of natural forest. Litterfall and its decomposition are two important components of the carbon cycle of tropical forest ecosystems. This paper quantified the balance between these two processes in experimental plots undergoing restoration of upland evergreen forest by the framework species method in the upper watershed of the Mae Sa Valley, Chiang Mai province, northern Thailand. Restoration plots had been planted with 20–30 indigenous forest tree species at an average initial density of 3,100 trees.ha-1 in 1998, 2002 and 2007 (at 11, 7 and 2 yr, respectively, before the study commenced). Carbon flow measurements in these plots were compared with identical measurements in relatively intact mature forest and nonplanted control sites. Measurements were litterfall dry mass (from litterfall traps emptied monthly), percentage carbon content (using the Walkley-Black method) and decomposition rates (using litterbags). Net inputs of carbon into the soil pool via litterfall declined below control levels for at least 7 yr after tree planting (probably due to fire and weeding), but increased rapidly thereafter, reaching 61% of natural forest levels by 11 yr and are projected to reach natural forest levels (1.33 t.ha-1.yr-1 carbon) in 14–16 yr after tree planting. Therefore, the framework species method appears to be an efficient mechanism for restoring carbon flow through forest ecosystems and should be considered for forest restoration projects where carbon sequestration is included among the objectives.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 4, Jul 15 - Aug 15, Page 639 - 650 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา การมีความเป็นผู้นำตนเอง การรู้จักเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจ การวางแผนตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวิน

ผู้เขียน:ImgSuthathip KRAWKRIENG

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Needs Analysis of English for Thai Health Club's Instructors in Bangkok

ผู้เขียน:Imgอริสรา ตระนันทสิน

ประธานกรรมการ:Imgชไมภัค เตชัสอนันต์

กรรมการวิชาเอก:ImgStephen Cannell

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345