Search Result of "Statistic model"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติในการทำนายค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากดาวเทียม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษทางอากาศ , การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ, การสร้างแบบจำลองมลพิษอากาศ, การสำรวจข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาวเทียม , ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

Resume