Search Result of "State Enterprise"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ: กรณีศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgดารณี สว่างรุ่งรัศมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธิผลในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2540-2544

ผู้เขียน:Imgสมฤทัย ยังปรีดา

ประธานกรรมการ:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจ

ผู้เขียน:Imgพรชัย วิทยารัตน์มงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 4

ผู้เขียน:Imgเสริมศักดิ์ สืบสายอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติ และผลการใช้บริการศูนย์สุขภาพของพนักงาน รัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgRewadee SONGTIANG

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวคิดธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจไทย ศึกษาจากความคิดเห็นของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgมนฤดี งามสมโสด

ประธานกรรมการ:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานภาวะผู้นำ และความผูกพันองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ผู้เขียน:Imgอิชยา โสมนัส

ประธานกรรมการ:Imgทองฟู ศิริวงศ์

กรรมการร่วม:Imgเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:ImgNusirin KUNTATIM

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิเลิศ เทวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgภัทรวรรณ อ่วมสำอางค์

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชารอง:Imgจารึก สิงหปรีชา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ผู้เขียน:ImgKosol PRASARNTHONG

ประธานกรรมการ:Imgสุพิณ เกชาคุปต์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12