Search Result of "Starchy food (Noodle, wheat flour based products)"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Mass transfer/Heat transfer in starchy food, Starchy food (Noodle, wheat flour based products), Noodle Products

Resume