Search Result of "Staphylococcus aureus"

About 119 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Prevalence of enterotoxin producing Staphylococcus aureus in sushi

ผู้แต่ง:Imgนางสาวปิ่นฤทัย เตียงพิทยากร, ImgDr.ORAWAN CHUNHACHART, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)isolated from dogs hoapitalized at Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital

ผู้แต่ง:ImgDr.Ong-ard Lawhavinit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus จากอาหารที่จำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Img
123456