Search Result of "Standards at the level of management administration"

About 4 results
Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:มาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:มาตรฐานและแนวทางพัฒนาศักยภาพพนักงานขนสัมภาระและพนักงานเปิดประตูในสถานประกอบการที่พักแรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

Resume

Img

Researcher

นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยว

Resume