Search Result of "Srussawadee PROMYOU"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อการตกกระและคุณภาพของกล้วยไข่สุก

ผู้เขียน:ImgSrussawadee PROMYOU

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection