Search Result of "Srithong, S"

About 73 results
Img

Researcher

นาย ชุมพล ศรีทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาของสัตว์พวกปูและกุ้ง, การอนุรักษ์สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Diversity and community structure of macrobenthic fauna in shrimp aquaculture ponds of the gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgFujioka, Y, ImgShimoda, T, ImgMr.Chumpol Srithong, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

1234