Search Result of "Srinya TUBTIM"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวของเกษตรกร ในเขตอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgSrinya TUBTIM

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf