Search Result of "Srinroch, Chutima"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้, โภชนาการของอาหาร, หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแตกต่างของสารสกัดโปรตีนเพื่อใช้ในการศึกษาสารก่อภูมิแพ้จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชุติมา ศรินโรจน์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)