Search Result of "Sriboarod, K."

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Tropidophorus robinsoni Smith, 1919 (Squamata: Scincidae): New distribution record and map

ผู้แต่ง:ImgWaiprom, L., ImgChuaynkern, Y., ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor, ImgChuaynkern, C., ImgSriboarod, K.,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

Resume