Search Result of "Sputtered Coater"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสร้างเครื่องเคลือบสุญญากาศและการวิเคราะห์ฟิล์มบาง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพพร รัตนช่วง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย นพพร รัตนช่วง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เลเซอร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อม

Resume