Search Result of "Spirulina extract"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการแปรรูปและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อซี-ไฟโคไซยานินและสมบัติการต้านออกซิเดชันของสารสกัดสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis)

ผู้เขียน:Imgสินีนาฏ อักโขสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การห่อหุ้มสารสกัดสาหร่ายเกลียวทองโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยและมัลติเพิลอิมัลชัน

ผู้เขียน:Imgธนิตชัย ปรัชญาถาวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การชักนำการเกิด somatic embryo ของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน และการถ่ายยีนเข้าสู่พืช

Resume