Search Result of "Special Problem"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาปัญหาพิเศษ

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว สุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

Resume