Search Result of "Special Economic Zones"

About 5 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การวิเคราะห์ความสำเร็จของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย โดยใช้ AHP: ความท้าทายและทิศทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นักวิจัย: Imgฝากฝัน ชั้นงาม Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

Researcher

ดร. ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาการเมือง, การเมืองในราชสำนัก, การจัดการทางวัฒนธรรม, การจัดการในพื้นที่มรดก, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการงานเมือง

Resume

Img

Researcher

ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographical Information System (GIS), Transportation Engineering, Traffic Engineering, Freight Transportation and Logistics

Resume