Search Result of "Spatial Distribution"

About 53 results
Img

งานวิจัย

รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Intra- and interspecific variation in wood density and fine-scale spatial distribution of stand-level wood density in a northern Thai tropical montane forest

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modeling the spatial distribution of soil texture in the state of Jalisco, Mexico

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantachai Pongpattananurak, Assistant Professor, ImgReich, R.M., ImgKhosla, R., ImgAguirre-Bravo, C.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Spatial distribution of sucrose and metabolic activity in the laticiferous tissue of three Hevea brasiliensis clones

ผู้แต่ง:ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Spatial Distribution and Size Structure Patterns of Tree Species in the Long-term Dynamic Plots of Sakaerat Deciduous Dipterocarp Forest, Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

All tree individuals (DBH ? 4.5 cm) in the 4 stands of each 1 ha square plots in Sakaerat deciduous dipterocarp forest (SDDF) established for the long-term dynamic studies were investigated to clarify their spatial distributional patterns in forms of I-delta (I?) index following the Morisita’s procedure by several quadrat size expansions. Frequency distribution of tree individuals in each DBH class (5 cm interval) or size structure distributional pattern in the 4 stands were also analyzed and two negative function models (power function and exponential function) were tested to get the best fit of the two models. Results of the studies reveal that most of the major tree species in the 4 stands are found to distribute in clumping pattern by showing I? values above 1, while the overall individuals in every stands are in random pattern with I? values closed to 1, regardless of any plot size enlargement. Size structure of all tree individuals in this forest is found to display an explicit form of the negative exponential pattern explaining its relatively stable size structure even though they are quite sparsely distributed in each stand. Some dominant tree species in all 4 stands are found to have both L and B-shaped distributional patterns of size structure except for the rest ones that no specific patterns are found in this SDDF type.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 6, Issue 1, Jul 09 - Dec 09, Page 21 - 34 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Patterns of the Spatial Distribution of Urbanized Areas in Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research analyzed the patterns of spatial distribution of urbanized areas, and the trend of urban primacy in Thailand. Focus was on the urbanized area only at the provincial level. This research applied mixed methods with the emphasis on satellite image interpretation and direct field surveys to acquire qualitative data. Quantitative data were accessed from relevant offices' websites. Descriptive statistics and content analysis were used. The research findings revealed that the spatial distribution of urbanized areas in Thailand remained a ‘primate pattern’ having Bangkok as the only large city at the size of a metropolis. Nevertheless, there was a tendency of a declining condition indicated by the decrease in the primacy index or ratio of the population of the primate city and the second largest city from 34.9 in 2003 to 23.9 in 2010. A highlight was Had Yai that became the second largest urban agglomeration. As a result, Songkhla shifted its city ranking from the 6th province that accommodated largest number of urban populations in 2006 to the 3rd in 2010. As cities have outgrown their jurisdictions due to inefficiencies in enforcing the master plan to control land use; the urbanized areas of Bangkok Metropolis, Chiang Mai and Nakhon Ratchasima provinces have freely expanded along road networks. The urban forms were developed accordingly. It is recommended to reformulate the development strategies of regional centers to place emphasis on the specialization and the geographical conditions of each region in order to reduce the condition of urban primacy. In addition, planning measures should be enforced and coordination among local authorities in the connected urban areas should be facilitated to solve the problems resulting from ‘underbounded’ city expansion.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 1, Jan 14 - Apr 14, Page 30 - 44 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของสารหนูและทองแดงในดินชั้นบน และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพบริเวณจังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgบุญทิวา สิมะสุวรรณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Spatial Distribution Pattern of Cotton Leafhopper, Amrasca biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae))

ผู้เขียน:ImgOhnmar Khaing, Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, ImgNgarmchuen Ratanadilok, Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The spatial distribution pattern of cotton leafhopper, Amrasca biguttula (Ishida) was studied under field conditions during 2000 and 2001 at Suwan Farm, Pak Chong, Nakon Ratchasima, Northeastern Thailand. The cotton varieties/lines: Sri Samrong 60 (the recommended variety), Sarid1 and new mutant lines AP1 and AP2 were used in the experiments employing Randomized Complete Block design with 4 replications. The results of both seasons showed that the distribution of A. biguttula was clumped for all varieties/lines and degree of aggregation considerably changed during the generations, as indicated by the values of variance to mean ratio (s2/ x), negative binomial parameter (k) and the index of aggregation (I?). The results of distribution analysis were used to estimate a given sample size and precision level of cotton leafhopper. The appropriate sample size of maximum 10 and 30 plants could be required at low and high aggregation levels of A. biguttula, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 1, Jan 02 - Mar 02, Page 11 - 17 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

Forest Ecosystem Shifts in Response to Future Climate Change in the Western Forest Complex, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgAnak pattanavibool, ImgSompoch Maneerat, ImgArchada Chitchote,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Measures of Goodness-of-Fit between Spatial Distributions

ผู้แต่ง:ImgDr.Varameth Vichiensan, Associate Professor, ImgKazuaki Miyamoto,

การประชุมวิชาการ:

Img

123