Search Result of "Soybeans(Glycine max (L.)Merrill)"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อไรโซเบียมในถั่วเหลือง(Glycine max (L.)Merrill)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นรางวัลชมเชย (2010)

ผลงาน:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L)Merrill)ให้มีสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม

นักวิจัย: Imgนายธีระ สมหวัง Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์ Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgนายนพศูล สมุทรทอง Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก Imgศิริลักษณ์ จิตรอักษร Imgอัจฉรา นันทกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่8

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดความสามารถในการตรึงไนโตรเจนโดยไรโซเบียมในถั่วเหลือง (Glycine max (L)Merrill)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6

Img
Img
Img

Researcher

นาย นพศูล สมุทรทอง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีระการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระ สมหวัง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 (2009)

ผลงาน:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max(L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6

นักวิจัย: Imgนายธีระ สมหวัง Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์ Imgนายนพศูล สมุทรทอง Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgนางอัจฉรา นันทกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. กิ่งกานท์ พานิชนอก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สมชัย ลิ่มอรุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช, การผลิตข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

นาย สุเมศ ทับเงิน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช

Resume

12