Search Result of "Sowatree Nathalang"

About 182 results
Img

Researcher

ดร. โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

Resume

Img

งานวิจัย

วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

สถานะองค์ความรู้เมืองนิเวศและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทุนทางสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ "วิถีแห่งดุลยภาพ" (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sowatree Nathalang, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อาหารสุขภาพกับชีวิตคนเมืองกรุง (2021)

ผู้แต่ง:Imgรวิญญา นาคงาม, ImgDr.Sowatree Nathalang, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทสังคมวิทยาประยุกต์ ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgณัฐพร ปิยวิทยาการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สื่อลวงออนไลน์: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลอกลวงบนอินเตอร์เน็ต

ผู้เขียน:Imgชไมพร คงเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (2017)

ผลงาน:ประเพณีกำฟ้า : การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

นักวิจัย: Imgนางสาวนันทนัช ม่วงปาน Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณธวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปาริชาต ชิตนุกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSuwattana Thadaniti

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความขัดแย้งในโลกออนไลน์ : รูปแบบและแนวทางจัดการความขัดแย้งที่ปรากฎในเว็บไซต์ pantip.com

ผู้เขียน:Imgศิริญญา สุริยารังสรรค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgณฐกร แก้วดี

ประธานกรรมการ:Imgจุฑาทิพย์ ภัทราวาท

กรรมการวิชาเอก:ImgPreecha Sitdhikornkrai

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgระวิวรรณ เติมวาณิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910