Search Result of "Sousa, R"

About 2 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประชากรโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis Osbeck, 1765) บริเวณชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย

ผู้เขียน:Imgนุชจรีย์ อุ่นดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img