Search Result of "Souk BOUALAPHETH"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าลาว เขตนครหลวงเวียงจันทร์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgSouk BOUALAPHETH

ประธานกรรมการ:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf