Search Result of "Sornprom N"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองทางคณิตศาสตร์ของเทคนิคการแยกวิเคราะห์ด้วยการตกผลึกของพอลิเอทธิลีน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Polymer Science and Engineering, Modeling and Simulation, Transport Phenomena

Resume