Search Result of "Sorn, S."

About 7 results
Img

งานวิจัย

Supat Sorn Loke (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสานิตย์ รัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธาตรี แตงเที่ยง, อาจารย์, Imgนางสาวนิตยา สอนอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณชพงศ์ อุดมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปรีชา นวมนาม, Imgนายยศพนธ์ นิตย์แสวง, Imgผศ.ศรีประไพ วรรณสุทธิ์, Imgผศ.อัศวิน พึ่งตระกูล

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน