Search Result of "Soraya Kerdpiboon"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตสลัดผักปรุงรส (สไตล์ญี่ปุ่น) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

Img

งานวิจัย

ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่ม้วน (ทามาโกะ) แช่เยือกแข็ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่ม้วน (ทามาโกะ) แช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการผลิตเนยฟักทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพด้านสี (ความขาว)ของซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโจ๊กผสมฟักทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตสลัดผักปรุงรส (สไตล์ญี่ปุ่น)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Artificial neural network modeling of physicochemical changes of shrimp during boiling

ผู้แต่ง:ImgDr.CHALIDA NIAMNUY, Associate Professor, ImgSoraya Kerdpiboon, ImgSakamon Devahastin,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
12