Search Result of "Sopin Tongpan"

About 117 results
Img

Researcher

นาย โสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Analysis of Supply Response for Natural Rubber in Cambodia

ผู้แต่ง:ImgSamin Much, ImgSopin Tongpan, ImgDr.Prapinwadee Sirisupluxana, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/49

ผู้เขียน:ImgNida THONGNIT

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการผลิตปลากัดเพื่อการส่งออกในจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgสุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, Imgเรวดี แย้มเผื่อน

กรรมการวิชารอง:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgวันชัย ตั้งสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ธุรกิจสวนกล้วยน้ำว้า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgวันดี แสนประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รายได้ของครัวเรือน บ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgอุบลวรรณ ขาวเขียว

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgสุชาติ ตรีฤกษ์ฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Agricultural Credit Thailand)

ผู้เขียน:Imgพันธุม ดิษยมณฑล1, Imgวิรัช อารมณ์ดี2, Imgมิลลาร์ด เอฟ ลอง3, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ปัญหาสินเชื่อของกสิกรไทยได้ยอมรับกันมาช้านานแล้ว และปัญหานี้เองทำให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสินเชื่อก่อน บางคนถึงกับเชื่อว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพต่าง ๆ ของกสิกรไทยในปัจจุบันได้เลย ถ้าหากว่าไม่พิจารณาถึงปัญหาสินเชื่อ และมีความเห็นว่าปัญหาการเพิ่มผลิต ปรับปรุงวิธีการผลิต คุณภาพสินค้า ราคาสินค้าที่กสิกรได้รับ ความเป็นอยู่ของกสิกร การศึกษา ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้สืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่อง “ไม่มีเงิน” ของกสิกรทั้งสิ้น ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรในอดีต ต่อมาในระยะหลังเมื่อมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจขึ้น ก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงการจัดตั้งระบบสินเชื่อการเกษตร ซึ่งนับว่าเป็นความดำริอย่างถูกต้องและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเกษตร

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 1&2, Jan 64 - Jun 64, Page 50 - 55 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศิริพร ชนะพาล

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการคำนวณราคาอ้อย

ผู้เขียน:Imgสุริยะ คำภาอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปาริชาติ ธานี

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสิทธิชัย ล้อตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgชนัดดา พิมลลิขิต

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเยาวเรศ กังใช่ง้วน

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Impacts of Government Spending on Thailand's Agricultural Sector)

ผู้เขียน:ImgJirawat JAROENSATHAPORNKUL, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research examined the question of how much the expanded government consumption spending has been beneficial to agricultural sector. The study began with the estimation of parameters in the structural model. It revealed the government spending had impact on interest rate, exchange rate, price index and real GDP. These variables linked government spending to the agricultural sector. The estimated parameters were utilized for policy simulation. As simulation results, when the government increased in the budget spending by 5, 10 and 15%, its impacts on agriculture were concluded in terms of percentage change from baseline value. Food consumption rose to 1.04, 2.08 and 3.13%. Food export rose to 0.05, 0.10 and 0.15%. Meanwhile, food import rose to 1.05, 2.11 and 3.16%. Consequently, surplus of trade balance for food worsened to 0.21, 0.43 and 0.64%. In addition, employment in agricultural sector rose to 0.02, 0.05 and 0.07%. Capital stock in agricultural sector also rose to 0.07, 0.14 and 0.21%. Gross domestic production in agricultural sector subsequently rose to 0.23, 0.47 and 0.70%. Thus, Thai Agriculture was affected not only by the spending specifically designed for it, but also by the government consumption spending.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 028, Issue 3, Sep 07 - Dec 07, Page 385 - 395 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

ประธานกรรมการ:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกนกพร อุตสาหกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Thai Rice Economy: Could Thailand Maintain Its Future Exportable Surplus?

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ คงฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456