Search Result of "Soontorn Mansanguan"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเครื่องมือฝึกการเตะสูงในกีฬาตะกร้อ (2019)

หัวหน้าโครงการ:นิสา ธนะอรรถวุฒิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, Imgชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ, Imgนิสา ธนะอรรถวุฒิ, Imgสุนทร แม้นสงวน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume