Search Result of "Somsri, K."

About 117 results
Img

Researcher

นาง จินตนา สมศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบงานเอกสารและงานสารบรรณ

Resume

Img

Researcher

นาง สมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การส่งเสริมและฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ฟางข้าวในพื้นที่เป้าหมาย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ (2013)

นักวิจัย:ImgMrs.Pasara Rattanaphisit, Assistant Professor, ImgMrs.Jintana Somsri,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์ (2016)

นักวิจัย:ImgMrs.Pasara Rattanaphisit, Assistant Professor, ImgMrs.Jintana Somsri,

ประเภท:

Img
Img
Img

Researcher

นาย กิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร , การสื่อสาร, การประเมินและติดตามผล , คอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริม

Resume

Img

Researcher

นางสาว พจมาลย์ ลาภลือชา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินผลโครงการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรตาม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดลูกผสมครบวงจร จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:ImgSomsri BOONROUG

ประธานกรรมการ:ImgBoonthum Chitanan

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร "อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544 - ปี พ.ศ.2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะประมง

หัวเรื่อง:ระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง ระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ภายในคณะประมง กรณีศึกษา : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจินตนา สมศรี

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสม เหลืองพิรุณ (TH14 X KU8) ในระดับเกษตรกร

ผู้เขียน:Imgปราณี เศรษฐสุข

ประธานกรรมการ:Imgนางสมศรี กันตรัตนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอวบ สารถ้อย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยชาญ มณีนุษย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456