Search Result of "Somsakul YANASITTIWIWAT"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน:ImgSomsakul YANASITTIWIWAT

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทองฟู ศิริวงศ์, Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection