Search Result of "Somsak Apisitwanich"

About 300 results
Img

Researcher

ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบพันธุ์กฤษณาด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...