Search Result of "Sompong, U"

About 626 results
Img

Researcher

นางสาว เพ็ญศิริ สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Applied Mathematics, Operation Research

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การชันสูตรโรคบูรเซลโลซิสทางซีรัมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Serological diadnosis of Brucellosis in ruminan, การทำน้ำเชื้อโคแช่แข็ง (Deepfrozen semen in Bull)

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบความร้อน , ระบบอบแห้ง , ระบบไฮดรอลิกนิวแมติก

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยผ่านอินเทอร์เน็ต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...