Search Result of "Somok NORCHALEUN"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รอบหมุนเวียนที่เหมาะสมในการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนวิสในพื้นที่ จังหวัดเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgSomok NORCHALEUN

ประธานกรรมการ:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf