Search Result of "Sombat Onsiri"

About 81 results
Img

Researcher

ดร. สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physiology of Exercise, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถนะทางกายในผู้หญิง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ พุ่มจิตร

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นาง อลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของการวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Max VO2) ด้วยวิธีการของออสทรานส์-ไรท์มิ่ง และวิธีการของแกรี่ อี ลาร์เซ่น ในนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgเสน่ห์ ศรีงาม

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย แตงสกุล

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกลไกทั่วไป ความฉลาดทางอารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgภัทราวดี เสารอง

ประธานกรรมการ:Imgวิบูลย์ ชลานันต์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgพิกุล เอกวรางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบกีฬาว่ายน้ำท่าครอว์ลและท่ากรรเชียง สำหรับนิสิตสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgทัศนีย์ จันทร์รุ่ง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgพิกุล เอกวรางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ของการว่ายน้ำท่ากบและท่าผีเสื้อสำหรับนิสิตวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวลัญช์ธร สีห์ตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSombat Onsiri

กรรมการวิชารอง:Imgพิกุล เอกวรางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgมงคล เจริญกุล

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgไวรบ เส็งตากแดด

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345