Search Result of "Solar cell"

About 186 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ชนิดใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนรอยต่อและพื้นผิว (2018)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, Imgอ.ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพื้นผิวชั้นนำโฮลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมันตรัฐ ฤทธิ์รักษา

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12345678910