Search Result of "Soikham, W."

About 6 results
Img

Researcher

ดร. ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองกระบวนการในการทดลองแทปแบบปั๊มโพรบ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวืศวกรรมศาสต์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. รุ้งนภา ทองพูล, Imgผศ. ตะวัน สุกน้อย, Imgผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, Imgผศ. อภินภัส รุจิวัตร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume