Search Result of "Social Media Marketing"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว พัทธนันท์ เศรษฐนันทโภคิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Customer Engagement, Brand Management, Social Media Marketing, Consumer Acculturation, Business to business relationship

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การจัดการตราสินค้า, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Social Media Marketing

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume